สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง วิชาเอกเลือกดนตรีศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts

 2. ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ดนตรีและศิลปะการแสดง) อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music and Performing Arts)

 3. กลุ่มวิชาดนตรี

  • แขนงวิชาเอกเลือกดนตรีศึกษา (Music Education)
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

  แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 84 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 5. จุดมุ่งหมาย

  เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพทางดนตรีอย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และร่วมกิจกรรมของวงการศิลปินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดความชำนาญในศาสตร์ต่างๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจบันเทิง ธุรกิจดนตรีได้ทันทีหลังจบการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศิลปินนักร้อง และนักดนตรีที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรี และมีการแสดงทั้งรูปแบบร้องเพลงเดี่ยวและแสดงเป็นวงทุกเทอม เรียนรู้การออกแบบภาพลักษณ์ศิลปินและการประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการ การแต่งเพลงและผลิตผลงานเพลงด้วยยตนเอง การเข้าใจธุรกิจวงการเพลงและกฎหมายลิขสิทธ์ต่างๆ การทำสัญญาของค่ายเพลงแบบต่างๆ การทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ไป จนถึงการบริหารจัดการการจัด คอนเสิร์ต และจัดจำหน่ายผลงานเพลงทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เตรียมตนเองให้พร้อมรับกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเชีย พม่า อินโดนีเซี ย และฝึกงานกับองค์กรในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ครูสอนดนตรี ศิลปินนักดนตรี ศิลปินนักร้อง โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับการแสดงดนตรี นักแสดง และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักธุรกิจในวงการบันเทิง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ

 7. ตัวอย่างรายชื่อวิชาบางส่วน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง (History of Performing Arts)
  • ประวัติดนตรี 1 – 2 (Music History 1 – 2)
  • ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Industry Studies)
  • ธุรกิจดนตรีนานาชาติ (International Music Industry Studies)
  • กฎหมายธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Law)
  • สัมมนาวงการบันเทิง (Entertainment Seminar)
  • พื้นฐานการทำวิจัยดนตรี (Introduction to Music Research)
  • จรรยาบรรณ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของศิลปิน (Artists’ Ethics, Attitude, and Image)
  • โครงงานศิลปิน (Artist Project)
  • อาเซียนในโลกยุคใหม่ (ASEAN in the Modern World)
  • หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)
  • ทฤษฎีดนตรี 1 – 3 (Music Theory 1 – 3)
  • หลักการฝึกโสตประสาทและการอ่านโน้ต 1 – 3 (Ear Training & Sight-Reading 1 – 3)
  • การสอนดนตรี 1 – 2 (Music Pedagogy 1 – 2)
  • ทักษะวิชาชีพครู 1 – 2 (Teaching Skills 1 – 2)
  • การขับร้องเบื้องต้น (Basic Voice )
  • การแสดงเบื้องต้น (Basic Acting)
  • การเต้นเบื้องต้น (Basic Dance)
  • การปฏิบัติขับร้อง 1 – 7 (Vocal Performance 1 – 7) หรือการปฏิบัติดนตรี 1 – 7 (Music Performance 1 – 7) (เลือกเครื่องดนตรีของตนเอง)
  • การปฏิบัติรวมวง 1 – 7 (Ensemble 1 – 7)
 8. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
  • มีโสตทักษะทางด้านดนตรี
  • มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรี