สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Theatre Education

 2. ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ( ศิลปะการแสดงศึกษา)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Theatre Education)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.( ศิลปะการแสดงศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. ( Theatre Education)

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

  แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 84 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จุดมุ่งหมาย

  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการการแสดงที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงให้กับผู้อื่นได้ ผู้เรียนจะได้เรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเลือก โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการแสดง การเข้าถึงตัวละคร ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง ได้เสริมทักษะการร้องเพลง การเต้น เพื่อเติบโตในสายของศิลปินนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์และศิลปินละครเพลงที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถเติบโตในสายของการเป็น Acting Coach และครูสอนการแสดงได้อีกด้วย ซึ่ งนับเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนรายวิชาการแสดงจำนวนมากที่สุดและครอบคลุมศาสตร์ของการแสดงมากที่สุดในประเทศ และเป็นสาขาการแสดงสาขาแรกของประเทศที่เสริมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสอนการแสดง เพื่อตอบรับกับความต้องการของสายอาชีพนี้ ในระดับนานาชาติอีกด้วย

  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับตนเองในฐานะศิลปินที่สามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ อาทิ การเรียนรู้ธุรกิจการแสดงทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลักการบริหารจัดการการแสดง การสร้างโครงงานศิลปะการแสดง การสัมมนาวงการบันเทิง การเรียนรู้กฎหมายของธุรกิจบันเทิง การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว และองค์ประกอบศิลป์ ประกอบการแสดง การประชาสัมพันธ์ การเขียนบท การกำกับการแสดง การเป็นพิธีกร การพฒันาและออกแบบภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาแรกของประเทศที่มีการเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างครบวงจรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถอย่างรอบด้านรู้เท่าทัน และสร้างอาชีพให้ตนเองได้

  อีกทั้งผู้เรียนยังได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เรียนรู้จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง อาทิ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และได้ฝึกงานในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายยก่อนจบการศึกษาด้วย

 5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ครูสอนศิลปะการแสดง นักแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง นักเต้น ศิลปินนักร้อง นักธุรกิจการแสดง

 6. ตัวอย่างรายชื่อวิชาบางส่วน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  •  ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
  •  ธุรกิจบันเทิง
  •  กฎหมายธุรกิจบันเทิง
  •  สัมมนาวงการบันเทิง
  •  โครงงานศิลปิน
  •  ศิลปะการแสดงศึกษา
  •  การวิเคราะห์บท
  •  การแสดงศึกษา
  •  หลักการสื่อสารธุรกิจบันเทิง
  •  การสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
  •  การวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
  •  ทักษะการนำเสนองานธุรกิจบันเทิงและการเจรจาต่อรอง
  •  การถ่ายภาพและภาพยนตร์ดิจิทัล
  •  การแสดงภาพยนตร์
  •  การแสดงละครโทรทัศน์
  •  การแสดงละครเวที
  •  การพูดและการเป็นพิธีกร
  •  การเขียนบท
  •  การกำกับการแสดง
 7. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถในการแสดง
  • มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดง