ครูป๊อปป๊อป

ชนากานต์ บุญช่วย
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากล (Voice Classic)
  • ครูฝึกสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง , โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปี 2557